06 543 42 545 rene@inflowzijn.nl

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden In-Flow-Zijn

In-Flow-Zijn is opgericht door René van Megchelen (hierna te noemen: de opdrachtnemer) gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

1) Algemeen
1.1 In-Flow-Zijn richt zich op het coachen van (jong)volwassenen en bedrijven (hierna te noemen: de cliënt/opdrachtgever).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met In-Flow-Zijn en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 De coaching vindt plaats op het praktijkadres of op een locatie in woonplaats of vestigingsplaats. Indien gewenst en in overleg kan coaching ook op gewenste locatie van client plaatsvinden.

2) Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van opdrachtnemer, www.In-Flow-Zijn.nl en op te vragen bij René van Megchelen, eigenaar van In-Flow-Zijn..

3) Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende behandelovereenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
3.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst ander voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3.5 De opdrachtnemer is bevoegd
a) Nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de opdrachtgevende vertegenwoordiger de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

4) Verhindering
4.1 Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per email aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.
4.2 Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Indien opdrachtnemer verhinderd is zal deze opdrachtgever tijdig, uiterlijk een uur voor betreffende afspraak, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van opdrachtgever ten aanzien van de betreffende afspraak.
4.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo snel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
4.5 Tijdens het coachen van (jong)volwassenen wordt de telefoon van In-Flow-Zijn niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

5) Vertrouwelijkheid
5.1 In-Flow-Zijn is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.
5.2 Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt.

6) Tarieven
6.1 De tarieven staan vermeld op de pagina “diensten” van www.inflowzijn.nl of zijn op te vragen bij In-Flow-Zijn. Alle bedragen zijn voor bedrijfsmatige opdrachtgevers exclusief 21% BTW., tenzij anders aangegeven.
6.2 Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
6.3 Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden waarbij dan de geldende tarieven voor dergelijke afspraken gehanteerd worden.
6.4 Opdrachtnemer is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van de tarieven aan inflatie en marktconformiteit.

7) Facturering en betaling
De factuur zal na iedere geleverde dienst door opdrachtnemer digitaal verzonden worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

8) Aansprakelijkheid
8.1 Bij lichamelijk en/of psychische klachten van cliënt raadt opdrachtnemer nadrukkelijk eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft aangenomen of die verband houdt met de geboden diensten van opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan zijde van opdrachtnemer.
Vergoeding aan opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer..
8.2 Opdrachtnemer stelt geen diagnoses.
8.3 Opdrachtgever is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van de begeleiding, geldt dat Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.
8.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van cliënt of opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

9) Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigingen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.